Єдина Країна! Единая Страна!
Полипластик
RU   UA
     
Забули пароль? -->
Вхід         Реєстрація
Прайс-листи Акції Продукція Документація Філіали Про нас

Популярні статті

Сертифікація (декларування) продукції. Сертифікат відповідності на труби поліетиленові.

14 Листопада 2009г.

Сертифікація - процедура підтвердження відповідності, за допомогою якої незалежна (стороння) організація - орган по сертифікації - підтверджує в паперовій формі (сертифікат відповідності), що предмет сертифікації (продукція, послуги тощо, в нашому випадку - поліетиленові труби) відповідає певним вимогам. Не слід плутати сертифікацію і ліцензування, т.к. останнє - підтверджує право на виконання певної діяльності, сертифікація ж підтверджує якість (відповідність) товарів або послуг певним нормам. 
Сертифікат відповідності на продукцію або послуги видається органом з сертифікації, що має необхідну область акредитації, на підставі наданих документів, перелік яких в значній мірі залежить від схеми сертифікації. Основними атрибутами сертифіката відповідності є: 
- Номер (шифр) сертифіката, в якому після позначення приналежності до системи УкрСЕПРО "UA1" вказано номер органу з сертифікації в реєстрі; 
- Підпис керівника органу з сертифікації; 
- Печатка органу. 

 

Схеми сертифікації

Державний стандарт ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції" передбачає такі основні схеми сертифікації продукції, що випускається серійно: 


- Сертифікація партії продукції 
При цій схемі підтверджується відповідність властивостей конкретної партії продукції. Випробування проводяться на зразках продукції, відібраних з цієї партії. Відвідування підприємства-виробника органом з сертифікації не проводиться. Технічний нагляд за виробництвом не проводиться. Видається сертифікат відповідності з вказівкою розміру сертифікованої партії. 
Ця схема сертифікації використовується зазвичай при разових поставках продукції (труб, фітингів, зварювального устаткування) в основному за кордону. Компанія-постачальник при цьому не планує довго затримуватися на ринку з такою продукцією. 

- Сертифікація типу 
При цій схемі підтверджується відповідність властивостей продукції, що випускається серійно. Проводиться аналіз наданої документації, випробування проводяться на зразках продукції, відібраних згідно рішення органу з сертифікації. Відвідування підприємства-виробника органом з сертифікації не проводиться. Технічний нагляд за виробництвом проводиться за результатами випробувань зразків продукції. Сертифікат відповідності видається з терміном дії не більше року. 
Ця схема сертифікації зазвичай використовується, коли компанія-постачальник працює досить постійно, але виробник продукції з тих чи інших міркувань не бажає пускати представників органу сертифікації до себе на виробництво. Часто використовується для сертифікації обладнання закордонного проиводства. 

- Сертифікація з обстеженням виробництва 
При цій схемі підтверджується відповідність властивостей продукції, що випускається серійно. Проводиться обстеження виробництва комісією, призначеною сертифікаційним органом. Проводяться випробування зразків продукції. Проводиться технічний нагляд за виробництвом. Сертифікат відповідності видається з терміном дії не більше двох років. 
Ця схема сертифікації зазвичай використовується, коли компанія-постачальник планує працювати постійно, а виробник не приховує особливостей виробництва продукції від сертифікаційного органу. Найбільш затребувана схема для вітчизняних виробників поліетиленових труб. 

- Сертифікація з атестацією виробництва 
Відмінність від попередньої схеми в тому, що замість обстеження виробництва проводиться його атестація, пов'язана крім іншого зі збором статистичних даних. Сертифікат видається з терміном дії 3 роки. Схема використовується досить рідко. 

- Сертифікація системи якості 
При цій схемі поряд з сертифікацією продукції проводиться сертифікація впровадженої системи управління якістю продукції. Проводяться випробування зразків продукції. Технічний нагляд проводиться не тільки за виробництвом продукції, але і за системою менеджменту якості. Сертифікат відповідності видається з терміном дії не більше п'яти років. 
Це найважча схема. Сертифікувати по ній продукцію можуть собі дозволити тільки великі компанії, що мають впроваджену систему управління якістю, що забезпечує стабільність характеристик продукції на протязі тривалого часу. 

Обов'язкова і добровільна сертифікація

Обов'язкова сертифікація здійснюється на підставі технічних регламентів і підтверджує відповідність продукції обов'язковим вимогам стандартів. Обов'язкова сертифікація більше відноситься до продукції, якість якої значною мірою впливає на безпеку та охорону здоров'я людей. 


Добровільній сертифікації підлягає продукція, на яку відсутні обов'язкові вимоги. У той же час її проведення обмежує доступ на ринок неякісних виробів за рахунок перевірки таких певних показників, встановлених органом по сертфікаціі. Добровільна сертифікація проводиться за бажанням заявників (виробників або їх представників) з метою підтвердження відповідності продукції декларованим вимогам стандартів або технічних умов. 

Сертифікація (декларування) труб поліетиленових

1. Підтвердження відповідності труб здійснюється шляхом складання виробником або уповноваженою ним особою декларації відповідності труб вимогам стандарту (у нашому випадку, ДСТУ Б В.2.7-151: 2008) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ". 
Декларування відповідності труб здійснюється з використанням модулю А (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням таких процедур, як "Випробування органом оцінки виробів певного типу", "Випробування виробником виробу певного типу" та "Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві", зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд та конкретизованих відповідно до цього стандарту: 


а) виробник або уповноважена ним особа збирають технічну документацію на труби і складають проект декларації відповідності згідно з додатком до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд. 
Технічна документація на труби згідно з цим стандартом повинна включати: 
  • Загальний опис виробу; 
  • Офіційне видання цього стандарту; 
  • Протоколи випробувань труб на відповідність вимогам даного стандарту, проведених в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях після проведення комплексу перевірок відібраних зразків з дотриманням періодичності випробувань, встановлених цим стандартом; 
  • Технічне свідоцтво придатності матеріалу для застосування при виробництві труб напірних відповідно до вимог "Правил підтвердження придатності нової продукції для застосування", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 р. № 240 та Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд та протоколи випробувань матеріалу; 
  • Висновок органів МОЗ України щодо відповідності труб медичним критеріям безпеки; 
  • Акт постановки виробів на серійне виробництво (для труб, що випускаються серійно); 

б) орган оцінки проводить аналіз технічної документації та організовує проведення випробувань зразків труб певного типу на їх відповідність переліку показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту. Цей перелік має включати: 
  • Вимоги до основних розмірів труб; 
  • Вимоги до матеріалів; 
  • Вимоги до зовнішнього вигляду поверхні труб 
  • Вимоги по стійкості труб до дії постійного внутрішнього тиску не менше 100 год при температурі 20° С і 165 годин при температурі 80° С. 
Відбір зразків труб для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять в лабораторіях, атестованих у встановленому порядку в присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Стверджує протокол керівник органу оцінки. 
У разі якщо один або кілька перевірених зразків труб не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їх виконання з боку виробника до приведення труб у відповідність до вимог даного стандарту; 

в) за позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків труб певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків труб певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту. 
Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку; 

г) виробник, який видав декларацію відповідності труб певного типу вимогам цього стандарту, повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні, періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність вимогам цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань, встановлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених труб вимогам даного стандарту; 

д) орган оцінки проводить перевірку труб, на які їм зареєстрована декларація відповідності, через довільні інтервали часу, але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва довільні зразки кінцевої продукції, досліджує і випробовує їх на відповідність мінімальному переліку вимог згідно 11.3 б) цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає силу. 

2. Продукція, що випускається за цим стандартом також може бути сертифікована (на добровільній основі). 
Оцінка відповідності труб згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність погодженим переліком показників властивостей виробів згідно з цим стандартом, включаючи мінімальний перелік вимог (див. п. б), з використанням модулю В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва), або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764. 

3. Після видачі та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність труб або отримання сертифіката відповідності, виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на трубу або на додану до нього етикетку, упаковку або супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності".


Знайшли помилку? Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter.
Знайшли помилку?
Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter
Виділений текст
Коментар